Bingo

Also known as Bingo Was His Name-O_and _There Was a Farmer Who Had a Dog, is an English language children's song of obscure

PUBLISHED: Oct 1, 2011 • UPDATED: Dec 6, 2015 • LESSON CODE: UL503 • VISITS: 17

leadsheet ukulele ANY Subjects: repertoirebeginner

View the Download section of this page to download the song files for the complete and most up-to-date versions.

Bingo, also known as Bingo Was His Name-O_and _There Was a Farmer Who Had a Dog, is an English language children's song of obscure origin. In most modern forms, the song involves spelling the name of a dog, and with increasing letters replaced with handclaps on each repetition.

This song, in its simplest form can be played with three chords. These are the I, IV, and V or V7 chords in a major key. In the example here they are: G C and D7 or D, shown in C Tuning, High or Low G

Chords
  • C
  • G
  • D7
Melody

5 1 1 5 5 6 6 5 5 1 1 2 2 3 1
P5 asc P4

  • The melody is entirely taken from a major scale and starting on the fifth of the same: G A B C D E F G'.
  • There is a single pick-up note to start the melody
Links

Main Song Download(s)

The main downloads for this Song.

top

Bingo - Leadsheet with Ukulele TAB
Updated: Dec 31, 2016

The children classic melody.

Song Road Map

Tips and tricks for remembering a song.

top

Remembering songs is all about the form and harmonic content and movement with taking in the similarities between songs. And, just like a road map they're landmarks that will trigger memories of how to get through various sections, changes or parts of a song.

This section of a song's page presents some tips on how I try and remember a particular song.


No Road Map for Bingo check back soon.

Additional Song Files, Resources and Assets

top

Bingo - Leadsheet with Ukulele TAB
Updated: Dec 31, 2016

The children classic melody.

Related Books

Related Books for Bingo at this time.

top

Harmonic Analysis for Scale Selection and Chord Substitution
Updated: Feb 7, 2019

QuickStart Arpeggio Fingerings for Ukulele, C Tuning - Major Triad
Updated: Aug 16, 2019

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, Volume I, C Tuning
Updated: Jun 24, 2006

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - WholeTone Scale
Updated: Jan 24, 2017

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Pentatonic Scale
Updated: Jul 1, 2019

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Mixolydian Scale
Updated: Aug 6, 2019

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Dorian Scale
Updated: Nov 24, 2009

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Diminished Scale
Updated: Aug 7, 2019

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, Volume I, D Tuning
Updated: Jun 1, 2006

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Blues Scale
Updated: Jul 1, 2019

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Aeolian Scale
Updated: Dec 30, 2019

Ten Minute Practice
Updated: Jan 2, 2010

A Guide to Ukulele Chords
Updated: Dec 5, 2017

A Guide to Ukulele Chords for Lefties
Updated: Jan 10, 2020

A Guide to Advanced Ukulele Chords - Volume I
Updated: Feb 13, 2020

The Advanced Guide to Chord Progressions for Ukulele - Volume I
Updated: Jan 10, 2020

Learning the Ukulele Fingerboard
Updated: Oct 15, 2005

The Advanced Guide to Guitar Chords - Volume II
Updated: Jun 23, 2006

The Advanced Guide to Guitar Chords - Volume III
Updated: Jun 23, 2006

The Advanced Guide to Chord Progressions for Guitar - Volume I
Updated: Mar 15, 2002

A Guide to Guitar Chords
Updated: Jan 5, 2020

QuickStart - Chord Progressions for Lead Guitar - Vol I Book and CD
Updated: Dec 10, 2019

Daily Practice Material for the Contemporary Musician
Updated: Jul 12, 2007

How to Play Bedrock Guitar
Updated: Jan 2, 2000

Six Secrets of Ukulele Fingering
Updated: Dec 31, 2019

Unlocking the Guitar - Open Tunings
Updated: Sep 23, 2003

Related Songs

Related Songs for Bingo at this time.

top

Old MacDonald Had a Farm
Updated: Oct 1, 2011

A children's song and nursery rhymem.

Oh! Susanna
Updated: Feb 7, 2020

The song was introduced by a local quintette at a concert in Andrews' Eagle Ice Cream Saloon in Pittsburgh, Pennsylvania.

This Train
Updated: Nov 28, 2017

This Train is Bound for Glory

Related Lesson Series

Related Lessons Series for Bingo at this time.

top

Common Chord Progressions and Remembering Songs
Updated: Feb 20, 2020

Learning the similarities between chord progressions and songs helps you remember a lot of songs. There's a lot more in common between songs than one might think.

This series of lessons explores common chord progressions.

Remembering songs is lot like remembering the directions for a road trip. There are the turn-by-turn directions, road maps, signs and landmarks. Turn here, turn there, remember this and remember that landmark. With a songs it's the chords, the harmonic cells and form of the song.

With a few music tools and an understanding of the principles of how chords and chords progressions work. You can start unraveling what's going on in a song. There's a lot more in common between songs than you might think. Each song has it's own direction, signs and landmarks.

Playing by Ear
Updated: Feb 20, 2020

Learning to play by ear is the ultimate goal when learning any musicial instrument. This series of lessons is designed to get you to that goal. Whether it's melodies or chords, it can be done.

Site Access Plans for LearningUkulele.com

Basic Access - A limited selection of basic lessons — ( currently over 140 ) and 100+ songs for ukulele as well as basic general music reference material — Completely FREE — Simply Register/Signup. HOWEVER - I've been doing ukulele and LearningUkulele.com since 2003 and probably have given too much away already - as reflected in my income from the site in relationship to the time spent on the site. So help support this site and its continued development by signing up for one of the below Premium Access Plans or buy a few of my books. - Thanks, Curt

Premium Access - This premium gives you Unlimited 24/7 access to ALL lessons, downloads, songs, play-along jam tracks, videos, email access to Curt, resources and related assets. As well as ALL books by Curt Sheller as FREE downloads.

Forever Access - With Forever Premium Access you get Unlimited 24/7 access to ALL lessons, downloads, songs, play-along jam tracks, videos, email access to Curt, resources and related assets. As well as ALL books by Curt as FREE downloads. Pretty much everything on the site and NEVER worry about a subscription or surprise payment again. And jump the queue for my responding to any questions.

If your anything like me (Curt) and getting Subscription overload with everything on-line wanting money from you once a month — I'm with you. For like minded individuals this forever plan is a pay once and never be bugged again.

The price for Unlimited Forever access is right around the cost of a few months of private lessons. I can guarantee that is more material on-line to keep you bust for a long, long time. And, you get all of my books for FREE. That along is more than the cost of this plan.

NOTE: Each higher access level includes ALL the benefits of the lower levels. Private Lessons include all the benefits of a Premium Access Plans as long as you remain a student on on the schedule.

Just browsing over both books, they look fantastic! I'm a guitarist and uke player for over 25 years and was thinking about writing a ukulele book but you've already written what I think are the best, most comprehensive and thorough books I've ever seen for the instrument. I just might end up buying every book you've written and I'll be giving my highest recommendation for your books to my friends and students. Thank you so much for taking the time to write such great books!Peter Rhee

Aloha, Curt, All I can say is WOW! What you have accomplished is simply incredible! All the bestGlen Hirabayashi, The Aloha Boys

Folks, if you haven't stopped by Curt's site, do so right now! ..And get his books, they are fantastic. This guy knows his stuff and is able to pass it along too.Alan Johnson Proprietor, The 4th Peg

I can highly recommend Curt's Uke books — I have four of them and they are excellent.fatveg — Portland

Thanks for visiting and checking out the site!

curtieAnim.gif

Original Curtie Animation from 1987 for my first web site on a Macintosh II.
33 years ago.

“Built for myself (Curt), and sharing with the `Ukulele community!”

LearningUkulele.com has one of the largest collections of lessons, songs, and TABS, luthiers, ukulele builders, ukulele festival and club information, and, ukulele links on the web. I’ve been on the ®Internet since the early 1990's and This site just never stops growing!!!

Content is added and updated almost daily - so check back often.