Bingo

Also known as Bingo Was His Name-O_and _There Was a Farmer Who Had a Dog, is an English language children's song of obscure

Published: Oct 1, 2011 Updated: Dec 6, 2015 Visits: 1

leadsheet ukulele ANY Subjects: repertoirebeginner

View the Download section of this page to download the song files for the complete and most up-to-date versions.

Bingo, also known as Bingo Was His Name-O_and _There Was a Farmer Who Had a Dog, is an English language children's song of obscure origin. In most modern forms, the song involves spelling the name of a dog, and with increasing letters replaced with handclaps on each repetition.

This song, in its simplest form can be played with three chords. These are the I, IV, and V or V7 chords in a major key. In the example here they are: G C and D7 or D, shown in C Tuning, High or Low G

Chords
  • C
  • G
  • D7
Melody

5 1 1 5 5 6 6 5 5 1 1 2 2 3 1
P5 asc P4

  • The melody is entirely taken from a major scale and starting on the fifth of the same: G A B C D E F G'.
  • There is a single pick-up note to start the melody
Links

Main Song Download(s)

The main downloads for this Song.

Bingo - Leadsheet with Ukulele TAB

The children classic melody.

Song Road Map

Tips and tricks for remembering a song.

A Road Map Through Song

Remembering songs is all about the form and harmonic content and movement with taking in the similarities between songs. And, just like a road map they're landmarks that will trigger memories of how to get through various sections, changes or parts of a song.

This section of a song's page presents some tips on how I try and remember a particular song.

No Road Map for Bingo check back soon.

Related Song Files, Resources and Assets

Related Assets for Bingo at this time.

Bingo - Leadsheet with Ukulele TAB

The children classic melody.

Related Lessons

Related Lessons for Bingo at this time.

No related lessons for Bingo at this time.

Related Song Books

Related Books for Bingo at this time.

Harmonic Analysis for Scale Selection and Chord Substitution

Harmonic Analysis is the understanding of the functional sequence of chords.

QuickStart Arpeggio Fingerings for Ukulele, C Tuning - Major Triad

A highly organized, efficient system of arpeggio fingerings for Major triads in C Tuning.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, Volume I, C Tuning

A highly organized, efficient system of scale fingerings for C tuning.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - WholeTone Scale

The Whole Tone scale is a traditional scale used in a wide variety of music.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Pentatonic Scale

The Pentatonic or Major Pentatonic is one of six essential scales for ALL ukulele players.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Mixolydian Scale

The Mixolydian or Dominant is one of six essential scales for ALL ukulele players.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Dorian Scale

The Dorian or Minor scale is one of six essential scales for ALL ukulele players.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Diminished Scale

The Diminished scale is a traditional scale used in a wide variety of music.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, Volume I, D Tuning

Six essential scales for ukulele using D tuning.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Blues Scale

The Blues or Minor Pentatonic is one of six essential scales for ALL ukulele players.

QuickStart Scale Fingerings for Ukulele, C Tuning - Aeolian Scale

The Aeolian or Natural Minor is one of six essential scales for ALL ukulele players.

Ten Minute Practice

The right way to make major progress on a musical instrument or vocals.

A Guide to Ukulele Chords

Covers the basic ukulele chords that ALL ukulele players SHOULD know.

A Guide to Ukulele Chords for Lefties

Covers the basic ukulele chords that ALL ukulele players SHOULD know - for Lefties.

A Guide to Advanced Ukulele Chords - Volume I

A highly organized and efficient approach to the mysterious subject of advanced chords.

The Advanced Guide to Chord Progressions for Ukulele - Volume I

Exploring voice leading and chord magnetism.

Learning the Ukulele Fingerboard

Finally, learn the names of the notes of the fingerboard - C, G and D tuning.

The Advanced Guide to Guitar Chords - Volume II

Commonly referred to as jazz chords, this book provides detailed information on voicing 4-part chords.

The Advanced Guide to Guitar Chords - Volume III

Commonly referred to as jazz chords, this book provides detailed information on voicing 4-part chords.

The Advanced Guide to Chord Progressions for Guitar - Volume I

The principles of voice leading applied to chord progressions.

A Guide to Guitar Chords

Covers basic guitar chords for beginning to intermediate guitar students.

QuickStart - Chord Progressions for Lead Guitar - Vol I Book and CD

Four tracks each for the six essential scales.

Daily Practice Material for the Contemporary Musician

How to Play Bedrock Guitar

Six Secrets of Ukulele Fingering

Unlocking the Guitar - Open Tunings

Alternate tunings provide song writers and players new sounds for their music.

Related Lesson Series

Related Lessons Series for Bingo at this time.

Common Chord Progressions and Remembering Songs

Learning the similarities between chord progressions and songs helps you remember a lot of songs. There's a lot more in common between songs than one might think.

This series of lessons explores common chord progressions.

Remembering songs is lot like remembering the directions for a road trip. There are the turn-by-turn directions, road maps, signs and landmarks. Turn here, turn there, remember this and remember that landmark. With a songs it's the chords, the harmonic cells and form of the song.

With a few music tools and an understanding of the principles of how chords and chords progressions work. You can start unraveling what's going on in a song. There's a lot more in common between songs than you might think. Each song has it's own direction, signs and landmarks.

Playing by Ear

Learning to play by ear is the ultimate goal when learning any musicial instrument. This series of lessons is designed to get you to that goal. Whether it's melodies or chords, it can be done.

Related Songs

Related Songs for Bingo at this time.

Old MacDonald Had a Farm

A children's song and nursery rhymem.

Oh! Susanna

The song was introduced by a local quintette at a concert in Andrews' Eagle Ice Cream Saloon in Pittsburgh, Pennsylvania.

This Train

This Train is Bound for Glory

Related Videos

Related Videos for Bingo.

No videos for Bingo at this time.

disqus displayed in production only!!!

Site Membership Plans

Basic Plan - A limited selection of basic lessons ( currently over 140 ) and 100+ songs for ukulele as well as basic general music reference material — Completely FREE — Simply Register/Signup to access associated lessons, books, songs and their related assets.

Premium Gold Plan - The Premium Plan gives you Unlimited 24/7 access to ALL lessons, downloads, songs, play-along jam tracks, videos, email access to Curt, resources and related assets. As well as ALL books by Curt Sheller as FREE downloads.

Forever Premium Gold Plan - The Forever Premium Gold Plan gives you Unlimited 24/7 access to ALL lessons, downloads, songs, play-along jam tracks, videos, email access to Curt, resources and related assets. As well as ALL books by Curt Sheller as FREE downloads. Pretty much everything on the site and NEVER worry about a subscription or surprise payment due. And jump the que for my responding to any questions.

NOTE: Each higher membership level includes ALL the benefits of the lower membership levels.

The Private Lesson Plans include all the benefits of a Premium Access Plans as long as you remain a student on on the schedule.

Just browsing over both books, they look fantastic! I'm a guitarist and uke player for over 25 years and was thinking about writing a ukulele book but you've already written what I think are the best, most comprehensive and thorough books I've ever seen for the instrument. I just might end up buying every book you've written and I'll be giving my highest recommendation for your books to my friends and students. Thank you so much for taking the time to write such great books!Peter Rhee

Aloha, Curt, All I can say is WOW! What you have accomplished is simply incredible! All the bestGlen Hirabayashi, The Aloha Boys

Folks, if you haven't stopped by Curt's site, do so right now! ..And get his books, they are fantastic. This guy knows his stuff and is able to pass it along too.Alan Johnson Proprietor, The 4th Peg

I can highly recommend Curt's Uke books — I have four of them and they are excellent.fatveg — Portland

Thanks for visiting and checking out the site!

curtieAnim.gif

Original Curtie Animation - 1987 for my first web site
32 years ago.

LearningUkulele.com has one of the largest collections of lessons, songs, and TABS, luthiers, ukulele builders, ukulele festival and club information, and, ukulele links on the web. I’ve been on the ®Internet since the early 1990's and This site just never stops growing!!!

Content is added and updated almost daily - so check back often.